AlGemene Voorwaarden zalenverhuur

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verhuurder gesloten huurovereenkomsten.

2. Bij een voorlopige reservering kan een optie worden verleend voor een bepaalde dag of periode.

3. Huurder dient minimaal 7 dagen voorafgaande aan het gebruik met de beheerder overleg te plegen over de gewenste inrichting van het gebouw, de benodigde apparatuur en de consumptieverzorging.

4. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de tafels en stoelen door de huurder zelf klaargezet te worden.

5. Voor het gebruik gelden de volgende dagdelen:       

ochtend: 8.00 - 12.00 uur / middag: 13.00 - 17.00 uur / avond: 19.00 - 23.00 uur

6. Bij verhuur per uur is de zaal een kwartier voor en na reservering kosteloos toegankelijk.

7. Het huurbedrag is inclusief verwarming en verlichting.

8. Het is niet toegestaan om zonder overleg eigen drank en etenswaren te nuttigen en huurder verzorgt geen verkoop van dranken, etenswaren en andere consumpties.

9. Het gebruik van de keuken en de keukeninventaris is alleen toegestaan met toestemming van de beheerder.

10. Onderverhuur is niet toegestaan.

11. De bediening van de technische apparatuur en cv installatie van verhuurder dient uitsluitend door de beheerder te geschieden.

12. De beheerder heeft te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte.

13. Het is zonder toestemming niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen. Huurder draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde.

14. Het is niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken, dan waarvoor het is gehuurd.

15. Het aanbrengen van reclame aan, op of rondom het gebouw dient in overleg met de beheerder te geschieden.

16. De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de plaatselijk geldende (overheids-) voorschriften.

17. Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord. Eventuele orders van politie, brandweer of beheerder dienen te worden opgevolgd.

18. Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.

19. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.

20. Huurder is verplicht na afloop van het gebruik de door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen. Ook is huurder verplicht de tafels en stoelen op te ruimen zodat de zaal leeg is en de zaal bezemschoon achter te laten, indien daar geen andere afspraken over gemaakt zijn. Indien huurder in gebreke blijft, kunnen er schoonmaakkosten in rekening gebracht worden.

21. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder goederen in de vuilcontainer te deponeren. Gebruik van de vuilcontainer brengt kosten met zich mee.

22. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de huurder en deelnemers, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten in het gebouw mocht overkomen.

23. Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, komen ten laste van huurder.

24. Huurder dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen.

25. De organisatie en de verkoop van entreebewijzen en programma's geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder.

26. Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

27. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de niet nakoming van één der verplichtingen van huurder.

28. Huurder en gebruikers dienen de huisregels na te leven. Bij het niet naleven van de huisregels kunnen de daaruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht worden.

29. Bij de huur van de zalen in eigen gebruik moet vooraf een borg van 100 euro betaald worden. Eventuele schoonmaakkosten en/of kosten voor afvalverwerking worden achteraf verrekend met uw borg (uiteraard kunt u ook uw afval meenemen).

30. Bij annulering minder dan 7 dagen wordt 100% van de zaalhuur in rekening gebracht.